Menu

Tietoa perhehoidosta

Sijaishuoltoyksikkö Tammi

Mitä perhehoito lastensuojelussa tarkoittaa?

Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään.

Perhehoitoa voidaan käyttää huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi tai kun lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus kuuluu lastensuojelun avohuollon tukitoimiin eikä siihen sovelleta lastensuojelulain säännöksiä sijaishuollosta.Perhehoitoa toteutetaan myös lastensuojelulain mukaisena jälkihuoltona. Jotkut perhehoitajat toimivat lisäksi myös tukiperheenä. Tukiperhetoimintaa järjestetään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella.

Perhehoito lastensuojelun sijaishuollon muotona

Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto. Laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

Lapsen sijaishuoltopaikan valinnan täytyy kuitenkin aina perustua yksilökohtaiseen lapsen edun harkintaan. Valinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin sekä lapsen sisarussuhteiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja hoidon jatkuvuuteen. Lisäksi tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta.

Lapsen oikeus kasvaa perheessä mahdollistuu perhehoidossa tilanteissa, joissa lapsen omien vanhempien voimavarat eivät riitä lapsen tarpeisiin vastaamiseen. Perhehoidolla voidaan edistää lapsen myönteisten, läheisten ja pysyvien ihmissuhteiden kehitystä. Perhehoito tukee lapsen suhteita vanhempiin sekä muihin läheisiin ihmisiin. Hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito perheessä antavat lapselle perusturvallisuuden tunteen ja mahdollisuuden tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.

Kotiympäristö tarjoaa lapselle virkkeitä arkielämän taitojen oppimiseen sekä tuen taipumuksiaan ja toivomuksiaan vastaavaan koulutukseen. Perhehoidon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen.

Sijaishuoltona perhehoitoon sijoitettuihin lapsiin ei voida kohdistaa muita lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä kuin yhteydenpidon rajoittaminen. 

Lisätietoa perhehoidosta löydät ao. linkin alta.

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/sijaishuollon-muodot/perhehoito

Muu lapsen tarpeen mukainen hoito

Lapsi voidaan sijoitaa väliaikaisesti, enintään 6 kuukaudeksi, myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi. Tämä on mahdollista silloin kun, valmistellaan lapsen kotiin palaamista kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen tai kun se on lapsen edun kannalta muusta syystä perusteltua.

Läheisverkostosijoituksella tarkoitetaan tilanteita joissa lapsi on sijoitettu sukulaisen tai muun läheisen luokse.

Yksityisessä sijoituksessa lapsen huoltaja sopii lapsen hoidosta ja kasvatuksesta muun yksityishenkilön luona. Tällöin kyse ei ole lapsen huostaanottoon liittyvästä sijoituksesta. Yksityisessä sijoituksessa lapsen huoltaja hyväksyy sijoituksen ja valitsee sijoituspaikan. Lapsen vanhempi vastaa edelleen lapsen elatuksesta. Yksityisesti sijoitetusta lapsesta tulee ilmoittaa kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, joka pitää rekisteriä kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista.

Lisätietoa asiasta löydät ao. linkin alta.

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/sijaishuollon-muodot/muu-lapsen-tarpeen-mukainen-sijaishuolto

Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE