Menu

Perhehoidon tuki


Oikein rakennetut ja kohdennetut perhehoitajien tukipalvelut hyödyntävät viime kädessä etenkin perhehoitoon sijoitettua lasta. 

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Perhehoidon tukeen sisältyvät sekä perhehoitoon sijoitetulle että perhehoitajalle ja hänen perheelleen suunnattu tuki. Perhehoitajaa tukevat mm. ennakkovalmennus, vapaan pitämisen mahdollisuus, työnohjaus ja vertaistuki sekä mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuspäiviin. Kaikki nämä tukimuodot sisältyvät perhehoitoa määrittävään lainsäädäntöön ja niiden tulee näkyä toimeksiantosopimuksessa. Huomioitavaa on, että ennakkovalmennukseen osallistuminen ei vähennä tai poista monipuolisen tuen tarvetta sijoituksen jälkeen.

Ensisijainen vastuu tuen järjestämisestä on sijoittavalla kunnalla. Yhteistyön sujuminen perhehoitajan ja sijoittavan sosiaalityöntekijän kesken on olennaista koko perhehoidon onnistumisen ja erityisesti oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestymisen kannalta. Perhehoitajalla on oltava käytössään nimetyn lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja yhteistyötä tekevien avainhenkilöiden ajantasaiset yhteystiedot. Kotikäynnit ovat osa sosiaalityön ja perhehoidon yhteistyötä. Kotikäyntejä tehdään sijoitetun ja perheen tilanteesta riippuen. Kotikäynnillä sosiaalityöntekijä tapaa kaikkia perheenjäseniä. Kotikäyntien lisäksi yhteyttä pidetään muulla tavalla. Asiakassuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Sen pohjalta tarkistetaan tarvittaessa myös toimeksiantosopimus.

Sijaishuoltoyksikkö Tammen tukimuodot

  • Sijaishuoltoyksikön perheohjaajien työskentely keskittyy perhehoitajan vahvaan tukemiseen, joka vaikuttaa sijoitetun lapsen hyvinvointiin sekä sijoituksen onnistumiseen. Annettavan tuen on tarkoitus olla tarvetta vastaavaa ja konkreettista apua erilaisissa tilanteissa oleville sijaisperheille.
  • Perheohjaajan työ painottuu uuden tai haastavassa vaiheessa olevan sijoituksen tukeen pitäen sisällään ohjausta, neuvontaa sekä ammatillista tukea lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä perhehoitajuuteen liittyen. Perheohjaajan työskentely perheessä käynnistyy sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijöiden kautta, jonka jälkeen perheohjaaja jatkaa yhteydenpitoa sijaisperheeseen ja lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään. Kumpikin sijaishuoltoyksikön perheohjaajista on mukana uusien perhehoitajien valmennus- ja arviointiprosessissa ja tämä antaa hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle ja ohjausprosessille.
  • Sijaishuoltoyksikkö järjestää yhteistyössä Turun kaupungin ja Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa vuosittain kaksi täydennyskoulutuspäivää, jotka ovat perhehoitajille maksuttomia.
  • Mentorointi on kokeneen, mentorointikoulutuksen saaneen perhehoitajan antamaa asiantuntija-apua aloittelevalle tai haasteellisessa tilanteessa olevalle sijaisvanhemmalle.  Mentorointi on suunnitelmallista sijaisperheen tukemista ohjaamisen ja henkisen työsuojelun merkeissä. Varsinais-Suomen alueella toimiviin mentoreihin saa yhteyden sijaishuoltoyksikön kautta. Ennen toiminnan alkamista tehdään toiminnalle suunnitelma ja sopimus käytännön järjestelyistä.
  • Perhehoitajille järjestetään tarpeenmukaista yksilö-, perhekohtaista tai ryhmätyönohjausta, jolla tuetaan hoito- ja kasvatustyötä, perhehoitajan jaksamista ja voimavaroja. Ennen työnohjauksen aloitusta tulee perhehoitajan ja sijoittajakunnan sopia työnohjauksen toteuttamisesta. Sijoittajakunta vastaa työnohjauksen kustannuksista. Sijaishuoltoyksiköstä saa työnohjaajien yhteystietoja.
  • Vertaisryhmässä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä käydään läpi joskus hankaliakin perhehoidon arjen tilanteita. Vertaisryhmässä perhehoitajat saavat tilaisuuden oppia toistensa kokemuksista, lisätä ammattitaitoaan ja vahvistaa voimavarojaan. Kokemusten ja tunteiden jakaminen vertaisten kanssa helpottaa joskus vaikeilta tuntuvissa perhehoidon tilanteissa ja ehkäisee uupumista.    
  • Sijaishuoltoyksikkö käynnistää vertaisryhmiä tarpeen ja ilmoittautuneiden perheiden määrän mukaan. Valtakunnallisesti järjestetään vertaisryhmiä mm. sijoituksen ennakoimattoman katkeamisen kokeneille perhehoitajille sekä yksin perhehoitajana toimiville.
  • Sijaishuoltoyksikkö järjestää myös Ihan iholla – kasvuryhmiä tarpeiden ja toiveiden mukaan eri seutukunnille. Osallistumisesta kiinnostuneet perheet voivat ottaa yhteyttä sijaishuoltoyksikköön.
  • Kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä perhehoitolaissa säädetyt edellytykset täyttävän henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää edellä tarkoitetulla tavalla, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi. Sijaishoitajia voi tiedustella sijaishuoltoyksiköstä.

Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE