Menu

Tehtävät ja työnjako

Työnjaosta kuntien ja yksikön kanssa on sovittu palvelusopimuksessa. Sopimuksessa on määritelty toiminnan tavoite ja tehtävät. Sijaishuoltoyksikön tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollon erityisosaamista sekä kehittää maakunnallista yhteistyötä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä sijaishuollon laadun ja kustannusten hallinnan parantamiseksi. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää sijaishuollon rakennemuutosta vahvistamalla toimeksiantosuhteista perhehoitoa toiminnan edellytyksiä parantamalla.

Palvelusopimus

Palvelusopimuksessa on kuvattu seuraavat asiat liittyen avo- ja sijaishuollon palvelujen organisointiin, tuottamiseen ja kehittämiseen maakunnallisesti Varsinais-Suomen alueella.

  • Toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon liittyen sijais-, vastaanotto- ja tukiperheiden rekrytointi, valmennus, jatkokoulutus sekä tukipalveluiden järjestäminen yhteistyössä sopimuskuntien ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi palvelusopimukseen on kirjattu sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennus, jatkokoulutus ja tukipalveluiden järjestäminen. Sijaishuoltoyksikössä ylläpidetään toimeksiantosuhteisista perhehoitajista koostuvaa tietopankkia ja päivitetään perhehoidon seudullista toimintaohjetta.
  • Ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin liittyen kerätään tietoa maakunnassa toimivista yksiköistä yhteistyössä kuntien kanssa. Yksiköiden toimintaa seurataan ja valvotaan yhteistyössä kuntien kanssa.
  • Sijoitusprosesseissa kunnat saavat tarvittaessa konsultaatioapua ja yhteistyötä tehdään kunnan työntekijän kanssa sijoituksen eri vaiheissa.
  • Sijaishuoltoyksikön työntekijät osallistuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin lastensuojelun toimijoiden yhteistyötapaamisiin, työkokouksiin ja koulutuksiin. Sijaishuoltoyksikkö Tammi on mukana valtakunnallisessa lastensuojelun sijaishuollon kehittämistyössä.

Yhteistyö

Kunnassa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen sijoittamisen ja valitsee lapselle sijaishuoltopaikan. Sijaishuoltoyksikön työntekijät osallistuvat tarvitessa prosessiin kunnan työntekijän tukena. Kiireellisissä tapauksissa asian valmistelu ja päätöksenteko on kunkin kunnan säännöissä määritellyn sosiaalityön viranhaltijan vastuulla. Päätöksen sijaishuoltoon sijoittamisesta tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Kiireellisissä sijoituksissa sekä avohuollon sijoituksissa päätöksentekijä on kunnan delegointiratkaisun mukainen sosiaalityön viranhaltija. Lapselle valitaan hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka.

Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE